Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại có thể bị xử lý hình sự

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải, trong đó bao gồm hành vi:

– Hành vi 1: Cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

– Hành vi 2: Cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc các mức độ nguy hiểm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép

Biện pháp xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có quy định về các mức phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại như sau:

Đối với hành vi 1:

Lượng chất thải Biện pháp xử lý
Từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
Từ 10.000 kilôgam trở lên Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Đối với hành vi 2:

Mức độ nguy hại của chất thải (*)  Biện pháp xử lý
Dưới trung bình Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Trung bình Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
Trên trung bình Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

(*) Mức độ nguy hại của chất thải xem tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép.

Lưu ý:

– Hành vi cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép mà thuộc các trường hợp sau thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

+ Có tổ chức

+ Phạm tội 2 lần trở lên

+ Tái phạm nguy hiểm

– Chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này là cá nhân có thẩm quyền cho phép người khác thực hiện các hành vi trên. Pháp nhân không phải chịu trách nhiệm về tội này.

– Ngoài các hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.