Tận thu và tái sử dụng

AITEC VIỆT NAM tự hào là đơn vị trực tiếp đưa ra giải pháp xử lý tối ưu chất thải : phân tách và thu lại triệt để các thành phần là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp khác.