Tái chế

Tái thế là chìa khóa dẫn đến thành công trong việc giảm thiểu chất thải hiện đại và là thành phần trong mô hình phân loại rác hiện nay bao gồm: giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế.

AITEC tận dụng chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường để tạo thành nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Việc tái chế chất thải đã được Plato ghi lại từ lâu trước công nguyên cụ thể là vào năm 400 trước công nguyên.